نوشته‌ها

کار گروه فرهنگی

۱- برگزاري نمايشگاه در مناسبت هاي مختلف با همکاری کارگروه روابط عمومی(نصب پلاکارد یا ارائه کارهای تبلیغاتی در این نمایشگاهها)

۲- اعلام یک موضوع فرهنگی در جلسه و بحث آزاد در خصوص همان موضوع در جلسه بعدی جهت بالا بردن افکار عمومی و بررسی سطح فرهنگی و بینشی همنوردان

۳- تشکیل کتابخانه وسازماندهی به آن ومجموعه کتابها

۴- بررسی  کتابها ومجلات آموزشی وخبری در راستای کوه و فصلنامه کوه ونقشه قلل  و……..و تهیه لیست خرید وارائه به کمیته تدارکات

۵- صحبت با عضو جدید و توضیح در خصوص گروه  و نقش و جایگاه پیشکسوتان گروه

۶- قدردانی از افراد زحمتکش گروه و ارائه راهکار جهت ایجاد انگیزه در آنها

۷- قدردانی از پیشکسوتان و مربیان و دعوت از آنها در جلسه و استفاده از تجربیات آنها

۸- دعوت از افرادی که دچار حادثه شده اند و استفاده از تجربیات آنها

۹- ارتباط با گروهها وهیئت های مختلف واشنائی وتبادل اطلاعات ومسائل فرهنگی با آن مجموعه ها

۱۰-ارائه گزارش فصلی به هیئت مدیره

۱۱-ارتباط با کارگروه فرهنگی هیئت

۱۲-حضور الزامی مسئول کارگروه فرهنگی و یا نماینده در جلسات هفتگی